Członkostwo w Odlewniczej Izbie Gospodarczej

Członkostwo w OIG daje wiele wymiernych korzyści:

otrzymywanie nadchodzących do OIG zapytań ofertowych z kraju i zagranicy,

wsparcie w nawiązaniu pierwszego kontaktu z kontrahentami zagranicznymi oraz ich monitorowanie,
reprezentowanie Państwa interesów, poprzez uczestniczenie w konsultacjach związanych z przygotowaniem aktów prawnych mających wpływ na funkcjonowanie polskiego odlewnictwa,
udział w misjach gospodarczych (wraz ze wsparciem językowym przy spotkaniach z zagranicznymi kontrahentami),
możliwość wystawiania swoich katalogów na wszystkich krajowych i zagranicznych targach, gdzie obecne jest stoisko OIG,
bezpłatny wpis do Katalogu OIG oraz na listę członków OIG na stronie www.oig.com.pl
udział w pracach komisji i grup roboczych CAEF,
bezpłatny dostęp do statystycznych opracowań dot. europejskiego odlewnictwa, pozwalający na bieżące monitorowanie sektora odlewniczego w UE,
wsparcie ze strony Sądu Polubownego OIG,
udział w grupowych negocjacjach ( np. z dostawcami energii elektrycznej),
udział w szkoleniach i konferencjach organizowanych przez Krajową Izbę Gospodarczą,
możliwość aktywnego udziału w pracach OIG, inspirowanie prac Biura,

 

 

Członkami Izby mogą być podmioty prowadzące działalność gospodarczą związaną z odlewnictwem, za wyjątkiem osób fizycznych, dla których prowadzona działalność jest zajęciem ubocznym. Aby przystapić do Izby, należy wypełnić i wysłać do Biura OIG umieszczoną obok deklarację członkowską. Deklaracja zostanie przekazana do Prezydium Rady OIG i po otrzymaniu pozytywnej opinii, firma powinna opłacić wpisowe w wysokości jednej kwartalnej składki członkowskiej. Podmioty gospodarcze przystępujące do izby nabywają członkostwo po podpisaniu deklaracji, opłaceniu wpisowego i wpisaniu na listę członków, prowadzoną przez Prezydium Rady Izby.

MIESIĘCZNA SKŁADKA CZŁONKOWSKA
DO ODLEWNICZEJ IZBY GOSPODARCZEJ

Przychód roczny (w zł)

Składka kwartalna w roku 2024

do 600.000

270 zł

600.001 do 2.400.000

670 zł

2.400.001 – 12.000.000

1000 zł

12.000.001 – 36.000.000.

1270 zł

powyżej 36.000.000

1750 zł

 

 

XXX Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie członków OIG, dnia 27 września 2022 r.  zatwierdziło nową wysokość składek (tabela powyżej)

Walne Zgromadzenie zatwierdziło również, że:

każda firma członkowska może zadeklarować opłacanie składek w wyższej wysokości niż wynikającej z powyższej tabeli.

 

wysokość składki członkowskiej do Odlewniczej Izby Gospodarczej może być corocznie waloryzowana o wskaźnik inflacji podawany na początku nowego roku w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za ubiegły rok, po rekomendacji Rady Odlewniczej Izby Gospodarczej.

 

Powyższe - zgodnie z treścią uchwały - weszło w życie, po zatwierdzeniu przez XXX Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie członków OIG, od 01.10.2022 r. 

 

Składka jest ustalana na podstawie sprzedaży z poprzedniego roku kalendarzowego.
Składka jest płatna kwartalnie na podstawie wystawionej przez OIG noty księgowej w terminie do 20. dnia miesiąca rozpoczynającego kwartał.