CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ - DODATEK ENERGETYCZNY ETZ:

Zgodnie z ustaleniami Rady Odlewniczej Izby Gospodarczej w związku z drastycznymi podwyżkami cen energii elektrycznej w III kw. 2018 r., Rada zarekomendowała przedsiębiorstwom odlewniczym wprowadzenie do cen na odlewy dodatku energetycznego, tzw. ETZ.

 

Dnia 9 października 2018 r.  Rząd RP przyjął  projekt nowelizacji prawa energetycznego zakładający m.in. wprowadzenie obowiązku sprzedaży 100 proc. energii elektrycznej przez giełdę. Projekt reguluje też m.in. kwestie sprzedawców awaryjnych energii: elektrycznej i gazu.

 

Począwszy od października 2018 r. Odlewnicza Izba Gospodarcza nie będzie podawała średnich cen energii sprzedawanej na zasadach innych niż wynikające z art. 49a ust. 1 i 2 ustawy z 10.04.1997 r. – Prawo energetyczne, tzn. cen energii poza obrotem giełdowym.  Aby skutecznie śledzić zmiany cen energii Odlewnicza Izba Gospodarcza  będzie podawać miesięczne średnioważone ceny, tzw. „czarnej energii” - BASE PLN/MWh według transakcji  zawartych na Towarowej Giełdzie Energii (TGE) i dostępnych na stronie www.tge.pl, dane giełdowe, raporty miesięczne.

 

Od 1 stycznia 2019 r. wartość ceny energii konwencjonalnej (czarnej) będzie podawana po zakończeniu danego miesiąca/kwartału na podstawie raportów z TGE S.A. Rynek Terminowy Towarowy (RTT) jako średnioważona cena kontraktów energii elektrycznej na podstawie transakcji zawartych w miesiącu/kwartale poprzedzającym dany miesiąc/kwartał

Raport - do pobrania

 

 

Ze średnich cen miesięcznych będzie wyliczana średnia cena kwartalna.

 

OIG rekomenduje korzystanie z nowej tabeli wyliczanej według cen z TGE, ponieważ ceny te są jak najbardziej zbliżone do ewentualnych cen transakcji zakupu energii w 2019 r. i dalej.

 

Cena nie uwzględnia podatków (VAT, akcyza), opłat niezwiązanych z ilością sprzedanej energii elektrycznej oraz zobowiązań związanych ze świadectwami pochodzenia.

Uwaga: cena „czarnej energii” stanowi średnio ok. 60% ceny energii ogółem

 

Informacja dotycząca cen średnioważonych miesięcznych (Miesięczna cena BASE w PLN/MWh)

według Raportów Miesięcznych z Towarowej Giełdy Energii ( MONTHLY REPORT TGE)

 

Okres

 

 

Miesięczna cena średnioważona

 

BASE PLN/MWh

Zmiana

dany miesiąc/miesiąc poprzedni

PLN/MWh

%

dany miesiąc/miesiąc poprzedni

 

2017 rok

 

 

 

01-2017

164,04

9,15

 

02-2017

154,75

-9,29

-5,66%

03-2017

147,63

-7,12

-4,60%

04-2017

139,29

-8,34

-5,65%

05-2017

154,15

14,86

10,67%

06-2017

154,05

-0,10

-0,06%

07-2017

156,66

2,61

1,69%

08-2017

163,47

6,81

4,35%

09-2017

172,39

8,92

5,46%

10-2017

173,77

1,38

0,80%

11-2017

171,82

-1,95

-1,12%

12-2017

146,52

-25,30

-14,72%

2018 rok

 

 

 

01-2018

163,95

17,43

11,90%

02-2018

195,39

31,44

19,18%

03-2018

203,68

8,29

4,24%

04-2018

182,25

-21,43

-10,52%

05-2018

230,63

48,38

26,55%

06-2018

233,97

3,34

1,45%

07-2018

234,76

0,79

0,34%

08-2018

265,73

30,97

13,19%

09-2018

10-2018

11-2018

12-2018

 

2019 rok

 

01-2019

02-2019

276,24

248,28

254,90

218,01

 

 

 

273,53

268,27

10,51

-27,96

6,62

-36,89

 

 

 

55,52

 -5,26

3,96%

-10,1%

2,66%

-14,47%

 

 

 

25,46%

 -1,92%

 

Średnie kwartalne ceny energii elektrycznej w oparciu o średnioważone ceny z Towarowej Giełdy Energii

 

Rok
Cena  MWh w PLN
I kw.
II kw.
III kw.
IV kw.
2017 r.
155,47
149,16
164,17
164,04
2018 r.
187,67
215,62
258,91
 240,39

Dodatkowa informacja:

ETZ – może być wyliczany indywidualnie w każdym przedsiębiorstwie (np. jako dodatek do ceny 1 kg odlewu).

Firmy, które potrzebują wsparcia w kwestii wyliczenia ETZ, proszone są o kontakt z Biurem Odlewniczej Izby Gospodarczej.

 

 

 

ENGLISH VERSION:

 

In accordance with the findings of the Council of Odlewnicza Izba Gospodarcza (Foundry Chamber of Commerce)  in connection with drastic increases in electricity prices in the third quarter of 2018, the Council recommended to foundry companies the implementation of ETZ - additive concerning the energy prices.

 

On 9th October, 2018, Polish government adopted a draft amendment to the energy law, including introducing the obligation to sell 100% electricity through the stock exchange. The project also regulates, among others, the  issues of sellers of emergency energy: electricity and gas.
 
Starting from October 2018, Odlewnicza Izba Gospodarcza (Foundry Chamber of Commerce) will not give average prices of energy sold on terms other than those resulting from Art. 49a paragraph 1 and 2 of the Act of 10.04.1997 - Energy Law, ie energy prices outside the stock market.

To effectively follow the changes in energy prices, OIG will give monthly weighted average prices, so-called "Black energy" - BASE PLN / MWh according to transactions concluded on the Polish Power Exchange (TGE) and available at www.tge.pl, exchange data, monthly reports.
 
Average quarterly price will be calculated from average monthly prices.
 
OIG recommends using the new table calculated according to prices from TGE, because these prices are as close as possible to the possible prices of purchase transactions in 2019 and beyond.
 
The price does not include taxes (VAT, excise duty), fees unrelated to the amount of electricity sold and liabilities related to certificates of origin. Note: the price of "black energy" is on average around 60% of the total energy price.

 

Average quarterly electricity prices based on weighted average prices from TGE (Polish Power Exchange)

 

Year
Price  MWh / PLN
I Q.
II Q.
III Q.
IV Q.
2017 r.
155,47
149,16
164,17
164,04
2018 r.
187,67
215,62
258,91
240,39